O projekcie

f1

Region pogranicza PL-SK posiada ogromne bogactwo przyrodniczo-kulturowe i jest to miejsce z dużym potencjałem zarówno do uprawiania turystyki, jak i prowadzenia działalności gospodarczej. Z jednej strony jest to miejsce atrakcyjne do spędzania wolnego czasu zarówno przez mieszkańców i turystów odwiedzających ten obszar, a z drugiej dające możliwości zatrudnienia w branży turystycznej. Region pogranicza PL-SK z uwagi na zaobserwowany w ostatnich latach wzrost ruchu turystycznego wymaga wsparcia i interwencji w postaci zwiększenia poziomu rozwoju osobistego i umiejętności jego mieszkańców.

Stowarzyszenia BESKIDlove oraz Polonus nawiązały współpracę celem zaradzenia zidentyfikowanemu problemowi na pograniczu, zaobserwowanemu wyraźnie w zakresie rozwoju transgraniczej edukacji i uczenia się przez całe życie. Partnerzy zauważyli, szczególną potrzebę podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wiedzy osób na pograniczu PL-SK w obszarze szeroko pojętej turystyki. Praca w branży turystycznej wymaga odpowiedniego wykształcenia, starannego przygotowania i predyspozycji. Konieczna jest m. in. znajomość języków obcych, geografii turystyki oraz wiedzy z zakresu socjologii i psychologii.

Tytuł mikroprojektu – „Nowa jakość obsługi w turystyce - Nowe kwalifikacje"
Partner wiodący:  Stowarzyszenie "BESKIDLOVE"
Partnerzy projektu: OBČIANSKE ZDRUŽENIE POLONUS v Žiline
Strona www PP:
https://ozpolonus.sk/?fbclid=IwAR22WUVtEvg8QIwka4Mf0pi4gvYp-OCktcXhGauNO5tpz8BGaUaGelGGmNs

Mikroprojekt realizowany przez: 

Stowarzyszenie "BESKIDlove" oraz OBČIANSKE ZDRUŽENIE POLONUS v Žiline

Okres realizacji – Mikroprojekt realizowany od grudnia 2020 r. do października 2021 r.
Wartość projektu – Całkowita wartość umowy mikroprojektu to 53 123,70 EUR
Dofinansowanie z Unii  Europejskiej  (udział  procentowy  i  nazwa  Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), 

Mikroprojekt jest dofinansowany w 85% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (45 155,14 EUR z EFRR)

Celem mikroprojektu jest podniesienie wiedzy, kwalifikacji zawodowych i kompetencji osób w tematyce branży turystycznej, obsługi turysty poprzez nabycie nowych umiejętności, które spowodują poprawę ich sytuacji na rynku pracy. Realizacja mikroprojektu to innowacyjna koncepcja, będąca ważnym elementem poszerzającym ofertę edukacyjną na pograniczu polsko-słowackim. Szkolenia, które zakłada mikroprojekt umożliwiją przekwalifikowanie zawodowe, naukę zawodu lub uzupełnienie posiadanych kwalifikacji w danej dziedzinie. Cel zostanie osiągnięty poprzez organizację czterech rodzajów szkoleń oraz workshopów.

  1. Podniesienie umiejętności komunikacyjnych – językowych mieszkańców pogranicza, ze szczególnym uwzględnieniem j. ang., jako języka uniwersalnego o znaczeniu ogólnoświatowym;
  2. Podniesienie umiejętności z zakresu obsługi klienta, ze szczególnym uwzględnieniem pracy z trudnym klientem i działania w stresie;
  3. Nabycie kwalifikacji przewodnika turystycznego dla regionu polsko-słowackich Beskidów
  4. Nauka obsługi narzędzi typu socialmedia oraz portali/stron www związanych z branżą turystyczną;

Zaplanowane w mikroprojekcie szkolenia tworzą spakietyzowaną ofertę odpowiadającą na faktyczne potrzeby pogranicza, ponadto odpowiadają realnym potrzebom pracodawców zlokalizowanych na obszarze pogranicza Pl-SK. Szkolenia będą uzupełnione organizacją workshopu w tematyce zarządzania destynacją turystyczną na przykładach innych krajów europejskich oraz spotkaniem podsumowującym cały mikroprojekt i nabyte nowe umiejętności i wiedzę. Dzięki ukończonym szkoleniom osoby będą bardziej atrakcyjne na rynku pracy, a pracodawcy zdobędą wykwalifikowaną kadrę, co przyczyni się m in. do zatrzymania migracji osób w celach zarobkowych.

Zakłada się, że w szkoleniach weźmie udział 40 mieszkańców pogranicza polsko-słowackiego. Uczestnicy mikroprojektu po ukończonych szkoleniach otrzymają stosowne certyfikaty. Program szkoleń został skonstruowany tak, aby odpowiadał na faktyczne potrzeby pracodawców i mieszkańców pogranicza polsko-słowackiego, a przekazana wiedza była dostosowana do aktualnych standardów branży turystycznej. Gałąź turystyki jest atrakcyjnym rynkiem pracy, zwłaszcza dla ludzi młodych. Realizacja mikroprojektu prowadzi do poprawy jakości transgranicznej edukacji specjalistycznej, zaplanowane szkolenia pozwolą na zwiększenie wiedzy i edukacji ludzi młodych (perspektywicznie) oraz poszerzenie i uaktualnienie wiedzy osób starszych. Osoby biorące udział w mikroprojekcie i mające styczność z jego efektami poznają bliżej zagadnienia zwiane z branżą turystyczną i zwiększy się ich zainteresowanie bogactwem kulturowo-przyrodniczym pogranicza.

Realizacja mikroprojektu prowadzi do poprawy jakości transgranicznej edukacji specjalistycznej i zawodowej i pozwoli na podniesienie poziomu obsługi w branży turystycznej, do poziomu obserwowanego w krajach zachodniej Europy (UE). Realizacja mikroproejktu przyczyni się do nawiązania nowych znajomości pomiędzy uczestnikami i innymi osobami biorącymi udział w mikroprojekcie mając na celu pokonywanie barier społeczno-kulturowych.Projekt pn. „Nowa jakość obsługi w turystyce – nowe kwalifikacje” realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020.