O projekte

f1
Prihraničný región PL-SK má obrovské prírodné a kultúrne bohatstvo a je to miesto s veľkým potenciálom pre cestovný ruch a podnikanie. Na jednej strane je to atraktívne miesto na trávenie voľného času obyvateľmi a turistami navštevujúcimi túto oblasť a na druhej strane ponúka pracovné príležitosti v priemysle cestovného ruchu. Prihraničný región PL-SK si v dôsledku pozorovaného v posledných rokoch nárastu cestovného ruchu vyžaduje podporu a zásah v podobe zvýšenia úrovne osobného rozvoja a zručností jeho obyvateľov.

Združenia BeskydLove a Polonus nadviazali spoluprácu s cieľom napraviť identifikovaný problém na pohraničí, ktorý je jasne viditeľný v oblasti rozvoja cezhraničného vzdelávania a celoživotného vzdelávania. Partneri si všimli osobitú potrebu zvyšovania odbornej kvalifikácie a znalostí ľudí na hranici PL-SK v oblasti široko chápaného cestovného ruchu. Práca v cestovnom ruchu si vyžaduje primerané vzdelanie, starostlivú prípravu a určité predpoklady. Je potrebná, okrem iného znalosť cudzích jazykov, geografia cestovného ruchu a znalosť sociológie a psychológie.

Údaj o názve mikroprojektu - „Nová kvalita služieb v cestovnom ruchu - nové kvalifikácie“

Vedúci partner:
Partneri projektu: OBČIANSKE ZDRUŽENIE POLONUS v Žiline
https://ozpolonus.sk/?fbclid=IwAR22WUVtEvg8QIwka4Mf0pi4gvYp-OCktcXhGauNO5tpz8BGaUaGelGGmNs
Mikroprojekt realizuje: Združenie „BESKIDlove“ a OBČIANSKE ZDRUŽENIE POLONUS v Žiline Implementačné obdobie - mikroprojekt realizovaný od decembra 2020 do októbra 2021. Hodnota projektu - Celková hodnota zmluvy na mikroprojekt je 53 123,70 EUR Spolufinancovanie z Európskej únie (percento a názov Európska Fond regionálneho rozvoja),-Mikroprojekt je spolufinancovaný na 85% z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (45 155,14 EUR z EFRR)
 

Cieľom mikroprojektu je zvýšiť vedomosti, odbornú kvalifikáciu a kompetencie ľudí v cestovnom ruchu, službách cestovného ruchu získavaním nových zručností, ktoré zlepšia ich postavenie na trhu práce. Realizácia mikroprojektu je inovatívnym konceptom, ktorý je dôležitým prvkom rozširujúcim ponuku vzdelávania na poľsko-slovenskom pohraničí. Školenia naplánované v mikroprojekte umožnia odborné preškolenie, odborné vzdelávanie, alebo doplnenie získaných kvalifikácií v danom odbore. Cieľ sa dosiahne organizáciou štyroch druhov školení a workshopov.

  1. Zvyšovanie komunikačných a jazykových schopností obyvateľov pohraničia s osobitným dôrazom na angličtinu, ako univerzálny jazyk globálneho významu;
  2. Zvyšovanie zručností v oblasti služieb zákazníkom, so zvláštnym dôrazom na prácu so zložitým zákazníkom a na prácu v strese;
  3. Získanie kvalifikácie turistického sprievodcu pre región Poľsko-slovenské Beskydy;
  4. Naučiť sa používať nástroje a portály / webové stránky sociálnych médií súvisiace s odvetvím cestovného ruchu;

Školenia plánované v rámci mikroprojektu vytvárajú balík ponúk, ktorý zodpovedá skutočným potrebám pohraničia a navyše zodpovedá skutočným potrebám zamestnávateľov nachádzajúcich sa v pohraničnej oblasti PL-SK. Školenie bude doplnené organizáciou workshopu o riadení turistickou destináciou na príkladoch iných európskych krajín a stretnutím zhrňujúcim celý mikroprojekt a získané nové zručnosti a vedomosti. Vďaka absolvovanému školeniu budú ľudia atraktívnejší na trhu práce a zamestnávatelia získajú kvalifikovaný personál, ktorý okrem iného prispeje k zastaveniu ekonomickej migrácie.

Predpokladá sa, že školenia sa zúčastní 40 obyvateľov poľsko-slovenskej hranice. Po absolvovaní školení dostanú účastníci mikroprojektu príslušné certifikáty. Tréningový program bol navrhnutý tak, aby vyhovoval skutočným potrebám zamestnávateľov a obyvateľov poľsko-slovenského pohraničia a poskytované znalosti boli prispôsobené súčasným štandardom odvetvia cestovného ruchu. Cestovný ruch je atraktívnym trhom práce, najmä pre mladých ľudí. Realizácia mikroprojektu vedie k zlepšeniu kvality cezhraničného odborného vzdelávania, plánované školenia zvýšia vedomosti a vzdelávanie mladých ľudí (z dlhodobého hľadiska), ako aj rozšíria a aktualizujú vedomosti starších ľudí. Ľudia, ktorí sa zúčastňujú na mikroprojekte a sú v kontakte s jeho účinkami, sa dozvedia viac o problémoch týkajúcich sa odvetvia cestovného ruchu a ich záujem o kultúrne a prírodné bohatstvo pohraničia sa zvýši.

Realizácia mikroprojektu vedie k zlepšeniu kvality cezhraničného odborného a odborného vzdelávania a umožní zvýšiť úroveň služieb v cestovnom ruchu na úroveň pozorovanú v krajinách západnej Európy (EÚ). Realizácia mikroprojektu prispeje k nadviazaniu nových kontaktov medzi účastníkmi a ostatnými ľuďmi zúčastnenými na mikroprojekte s cieľom prekonať spoločensko-kultúrne bariéry.

Projekt s názvom „Nová kvalita služieb v cestovnom ruchu - nové kvalifikácie“ je financovaná z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014 - 2020.